Skip to content
Menu

REGULAMIN ZAJĘĆ I KURSÓW prowadzonych przez YES Niemiecki w Tłumaczeniach i Edukacji Anna Mróz 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Regulamin określa warunki organizacji i przeprowadzania zajęć i kursów (zwanych dalej Zajęciami) przez Annę Mróz prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą YES Niemiecki w Tłumaczeniach i Edukacji Anna Mróz z siedzibą przy ulicy: Jarzębinowa 10, 07-202 Leszczydół-Nowiny, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 762 182 63 49, REGON:141406862, zwaną dalej Organizatorem lub Szkołą. Możesz skontaktować się z Organizatorem pisząc na adres e-mail: kontakt@yesniemiecki.pl lub telefonicznie: 692490266.
 2. Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji przez Klienta Regulaminu, przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dokonania płatności (o ile płatność jest warunkiem rozpoczęcia współpracy). Integralną częścią umowy jest Oferta Organizatora (dalej jako Oferta) dostępna na stronie internetowej: www.yesniemiecki.pl pod nazwą: Moje kursy wraz z cennikiem zajęć. 
 3. W przypadku rozbieżności między treścią Regulaminu a Ofertą, wiążąca jest Oferta.
 4. Ceny są cenami brutto wyrażonymi w PLN. Organizator podlega zwolnieniu z podatku VAT.
 5. Słownik pojęć znajduje się w § 14 Regulaminu.

§ 2 PŁATNOŚCI

 1. Klient zobowiązany jest dokonać płatności za Zajęcia. Aktualny cennik zajęć znajduje się na stronie internetowej Organizatora: www.yesniemiecki.pl w zakładce Moje kursy.   Szczegółowe informacje dot. płatności określają postanowienia §3.
 2. Brak płatności w terminie, skutkuje uruchomieniem przez Organizatora procedury windykacji należności.
 3. W przypadku braku terminowej wpłaty, Organizator po wcześniejszym wezwaniu do zapłaty pod rygorem wstrzymania się ze świadczeniem usług lub rozwiązania umowy, zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze świadczeniem usług lub rozwiązania umowy.

§ 3 ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI I ZAMAWIANIA ZAJĘĆ

 1. W sprawie zakupienia Zajęć Klient może zwracać się do Organizatora w dni robocze w godzinach od 8.00 do 20.00.
 2. Płatności za Zajęcia można dokonać za pomocą przelewu na wskazane przez Organizatora konto lub w formie gotówkowej.
 3. W celu zakupienia Zajęć należy: 
  – zapoznać się z Ofertą Zajęć w zakładce: Moje kursy oraz skontaktować się w tym celu z Organizatorem telefonicznie, drogą elektroniczną za pomocą e-maila, przez wiadomość za pośrednictwem komunikatorów internetowych lub przez formularz zapisu bezpośrednio do dziennika elektronicznego KIVO.
  – zaakceptować przedstawione przez Organizatora warunki współpracy w ramach zamówienia, w tym Regulamin oraz dokonać płatności za zamówienie zgodnie z wybranym sposobem płatności (o ile jest warunkiem złożenia zamówienia).

§4  ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 1. Organizator świadczy usługi edukacyjne dla Uczestnika, tj. przeprowadza zajęcia, które zobowiązał się zorganizować w formie zajęć indywidualnych lub grupowych, a także przygotowuje niezbędne materiały do nauki. Dopuszczalna jest praca z podręcznikiem, który Organizator i Uczestnik zakupują na własny koszt. 
 2. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad panujących w trakcie zajęć, w tym do przygotowywania się do zajęć, do przestrzegania zasad kultury osobistej oraz niezakłócania pracy podczas zajęć.
 3. W przypadku zajęć stacjonarnych, Organizator odpowiada za bezpieczeństwo Uczestnika podczas trwania zajęć. W przypadku gdy Uczestnik nie jest stroną umowy, Klient zapewnia Uczestnikowi opiekę przed zajęciami i po zajęciach. Organizator nie odpowiada za szkody powstałe z przyczyn niezależnych od Organizatora (np. działanie siły wyższej, wyłączna wina Klienta czy Uczestnika).
 4. W przypadku zajęć grupowych prowadzonych w parze lub grupie od 3 do 4 osób w sytuacji gdy liczebność grupy spadnie poniżej minimalnej liczby osób wskazanej w opisie produktu, Organizator ma prawo rozwiązać umowę z ważnych przyczyn. Organizator może także zaproponować przeniesienie Uczestnika do innej grupy lub zaproponować podniesienie opłaty, a Klient ma prawo do odrzucenia nowej oferty. 

§ 5 HARMONOGRAM

 1. Termin realizacji Umowy, wymiar czasu i liczbę zajęć Organizator ustala z Uczestnikiem. Standardowa jednostka zajęciowa trwa 50 minut. Zgodnie z Ofertą Uczestnik może zamówić też zajęcia krótsze trwające 30 lub 40 minut z z proporcjonalną zmianą ceny.  W przypadku zajęć dłuższych cena ustalana jest indywidualnie.
 2. W przypadku zajęć grupowych harmonogram zajęć określany jest nie później niż przed rozpoczęciem zajęć. 
 3. W przypadku zajęć indywidualnych harmonogram zajęć jest indywidualnie uzgadniany przez Organizatora i Uczestnika/Klienta. Harmonogram zajęć na najbliższy miesiąc kalendarzowy:
  – w przypadku nowego Uczestnika – ustalany jest przed lub na pierwszych zajęciach,
  – w przypadku Uczestnika kontynuującego Zajęcia – najpóźniej na ostatnich zajęciach w danym miesiącu kalendarzowym.
 4. Organizator z ważnej przyczyny zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć najpóźniej na dzień przed planowanym terminem zajęć, chyba że ważna przyczyna nastąpiła później (np. nagła choroba, zdarzenie losowe). W takiej sytuacji zostanie wyznaczony inny termin do odrobienia tych zajęć.  
 5. W przypadku zajęć grupowych:
  – z uwagi na specyfikę zajęć, zmiana harmonogramu zajęć przez Klienta/ Uczestnika nie jest możliwa;
  – nieobecność na zajęciach nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty za zajęcia, które odbyły się zgodnie z harmonogramem.
 6. W przypadku zajęć indywidualnych (1:1), zmiana harmonogramu zajęć przez Klienta/ Uczestnika jest możliwa wyłącznie z ważnych przyczyn na zasadach opisanych poniżej:
  – Klient/Uczestnik ma obowiązek poinformować Organizatora o zmianie najpóźniej na 24 godziny przed planowanymi zajęciami (np. smsem/e-mailem lub w inny przyjęty sposób  do komunikacji z Organizatorem); 
  – Klient/Uczestnik ma obowiązek odrobić zajęcia, których termin został zmieniony nie później niż w terminie do końca następnego miesiąca kalendarzowego;  
  – Klient/Uczestnik może odwołać maksymalnie 1 zajęcia w miesiącu;
  – zajęcia uznaje się za zrealizowane w przypadku, gdy ich termin nie został zmieniony w sposób, o którym mowa w punktach powyżej. W takim przypadku nieobecność na zajęciach nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty za zajęcia, które odbyły się zgodnie z harmonogramem i które Organizator był gotowy realizować.

§ 6 ZAJĘCIA ON-LINE – WYMAGANIA TECHNICZNE  

 1. W przypadku zajęć on-line, Uczestnik powinien posiadać:
  – aktywną pocztę elektroniczną,
  – sprzęt komputerowy do uczestnictwa w zajęciach, słuchawki lub głośnik do odtwarzania dźwięku, a także mikrofon oraz kamerę.
 2. Zaleca się uczestniczenie w zajęciach przy wykorzystaniu stałego łącza internetowego. Mobilne łącze z uwagi na swój charakter może powodować zakłócenia, w tym przerwanie uczestnictwa Uczestnika w zajęciach.
 3. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowości związane z uczestnictwem w zajęciach on-line w sytuacji gdy przyczyna leży po stronie Klienta/Uczestnika lub innych podmiotów, z których usług Klient/Uczestnik korzysta (np. usługa dostępu do Internetu), a które to usługi mogą mieć bezpośredni/pośredni wpływ na możliwość korzystania z usług Organizatora.
 4. W przypadku wystąpienia problemów technicznych, o których mowa w ust. 3, które uniemożliwiają uczestniczenie w zajęciach, zajęcia uważa się za odbyte. 
 5. W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie Organizatora lub podmiotów wspierających Organizatora w realizacji umowy, które uniemożliwiają przeprowadzenie zajęć w całości lub w części, zajęcia te –  w całości lub w części zostaną przełożone na inny termin. 
 6. Udostępniane materiały mogą być w formacie *.PDF*, *.doc, *.mp3, *.mp4 ,*.zip, *.rar, Uczestnik musi posiadać programy, które obsługują wymienione pliki. 
 7. Materiały do zajęć zdalnych z zajęć będą udostępniane Uczestnikowi na adres mailowy lub za pośrednictwem platformy do prowadzenia zajęć.

§ 7 WIZERUNEK

 1. Klient wyraża zgodę na utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku Uczestnika w postaci nagrania/zdjęć z przebiegu zajęć/wydarzeń organizowanych przez Organizatora do celów dokumentacyjnych i edukacyjnych. Przetwarzanie wizerunku do celów marketingowych wymaga odrębnej zgody. W przypadku, gdy Klient nie jest Uczestnikiem, Klient przez akceptacją Regulaminu zobowiązany jest do uzyskania zgody Uczestnika w zakresie opisanym powyżej.
 2. Wizerunek Uczestnika, o którym mowa powyżej, może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób uczestniczących w zajęciach/wydarzeniach organizowanych przez Organizatora, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem może być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających w ramach działalności Organizatora. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji. 
 3. Uczestnik nie może utrwalać, wykorzystywać i rozpowszechniać wizerunku innych uczestników/osób prowadzących bez uprzedniej zgody ww. osób.

§ 8 MATERIAŁY EDUKACYJNE

 1. Materiały udostępniane przez Organizatora mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Klienta/Uczestnika na własny użytek. Nieuprawnione jest dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie, zgrywanie i pobieranie w jakikolwiek sposób nagrań oraz innych udostępnianych informacji i materiałów.
 2. Udostępniane Materiały, w całości jak i poszczególne ich elementy: graficzne, multimedialne, tekstowe, objęte są ochroną przewidzianą przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawami autorskimi dysponuje Organizator bądź inny podmiot, od którego Organizator uzyskał odpowiednią licencję. Materiały mogą być też wykorzystywane przez Organizatora w oparciu o inną podstawę prawną.
 3. Jeżeli Klient nie może uruchomić udostępnianego pliku lub materiałów, powinien skontaktować się z Organizatorem.

§ 9 ROZWIĄZANIE UMOWY 

 1. Klient bez podania przyczyny ma prawo rozwiązać umowę w drodze jednoznacznego oświadczenia woli z zachowaniem: miesięcznego okresu wypowiedzenia zarówno w przypadku zajęć grupowych, jak i indywidualnych. 
 2. Rozwiązanie Umowy powinno nastąpić poprzez złożenie oświadczenia o rozwiązaniu Umowy w formie pisemnej lub dokumentowej (m.in. e-mailem).
 3. Organizator ma prawo rozwiązać umowę z ważnych przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, a także w przypadku istotnego naruszenia przez Klienta/Uczestnika postanowień Regulaminu lub Umowy, w tym z powodu  powtarzającego się odwoływania zajęć przekraczającego liczbę 1 lekcji w miesiącu lub z powodu braku zapłaty wynagrodzenia za zajęcia – po uprzednim wezwaniu do zaprzestania naruszeń i wyznaczenia odpowiedniego dodatkowego terminu pod rygorem wypowiedzenia/rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym. 
 4. Z chwilą rozwiązania umowy, Organizator dokonuje rozliczenia wniesionych opłat.
 5. W przypadku dokonania opłaty za zajęcia w kwocie wyższej niż kwota odpowiadająca liczbie zajęć zrealizowanych do dnia upływu okresu wypowiedzenia/rozwiązania Umowy oraz wydatkach poniesionych przez Organizatora w celu należytej realizacji Umowy, Organizator zwraca Klientowi nadpłatę niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy. Nadpłata zwracana jest na rachunek Klienta, z którego dokonywał płatności, chyba że Klient wskaże inaczej.
 6. W przypadku dokonania opłaty za zajęcia w kwocie niższej niż kwota odpowiadająca liczbie zajęć zrealizowanych do dnia upływu okresu wypowiedzenia/rozwiązania Umowy oraz wydatkach poniesionych przez Organizatora w celu należytej realizacji Umowy, Klient ma obowiązek uregulować niedopłatę (brakującą kwotę) niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia wezwania.

§ 10 ZMIANA UMOWY

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w przypadku istotnej zmiany czynników ekonomicznych (np. z uwagi na wzrost obciążeń i opłat publicznych, wzrost opłat administracyjnych), o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między ww. zmianą a zmianą kosztów świadczenia usług przez Organizatora, a także z powodu zmiany przepisów prawa (m.in. kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta) lub decyzji i orzeczeń w zakresie, w jakim wymuszają one na Organizatorze wprowadzenie zmian. 
 2. O każdej zmianie Regulaminu, Klient zostanie powiadomiony e-mailowo lub pisemnie nie później niż w terminie 14 dni przed planowanym terminem wprowadzenia zmian.
 3. Organizator zawiadamiając o zmianach, o których mowa w ust. 1, informuje o tym, że jeżeli przed datą wejścia w życie zmian Klient nie zgłosi Organizatorowi sprzeciwu wobec tych zmian, uznaje się, że Klient wyraził na nie zgodę.
 4. Klient ma prawo przed dniem wejścia w życie zmian wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 5. W przypadku, gdy Klient zgłosi sprzeciw wobec zmian, ale nie dokona wypowiedzenia umowy, umowa ta rozwiązuje się z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian Regulaminu.
 6. Procedura, o której mowa w ust. 1-5 nie dotyczy zmiany formy prowadzenia zajęć z zajęć stacjonarnych na zajęcia on-line w przypadku, gdy z ważnych przyczyn utrudnione lub niemożliwe będzie prowadzenie zajęć stacjonarnie, w tym w szczególności w przypadku, gdy ogłoszony zostanie stan epidemii, stan zagrożenia epidemiologicznego, stan wyjątkowy lub wprowadzone zostaną inne obostrzenia utrudniające lub uniemożliwiające prowadzenie zajęć stacjonarnie m.in. w związku z rozwojem sytuacji epidemicznej na skutek ograniczeń o charakterze administracyjnym lub na skutek zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, a także gdy zmiana formy prowadzenia zajęć będzie uzasadniona istotnymi względami bezpieczeństwa Organizatora i Uczestników. W sytuacji wystąpienia ww. okoliczności – do czasu ich ustania, Klient wyraża zgodę na zmianę formy prowadzenia zajęć z zajęć stacjonarnych na zajęcia on-line. Szczegółowe informacje dot. wymagań w zakresie zajęć on-line zostały określone w punkcie VI Regulaminu [Zajęcia on-line]
 7. Zmiana formy prowadzenia zajęć, o której mowa w ust. 6:
  – nie stanowi zmiany Umowy/Regulaminu i nie wymaga aneksowania, 
  – nie stanowi podstawy do rozwiązania umowy/odstąpienia od umowy, 
  – nie stanowi podstawy do zmiany wysokości opłat za zajęcia.
 8. Zmiana terminu zajęć z przyczyn leżących po stronie Organizatora, o której mowa w §5 i §6 [Harmonogram/Zajęcia on-line] nie stanowi zmiany umowy. W przypadku braku możliwości odrobienia zajęć przez Uczestnika w nowym zaproponowanym przez Organizatora terminie  – opłata za te zajęcia zostanie zwrócona lub zostanie przeniesiona na kolejny okres rozliczeniowy – zgodnie z decyzją Klienta.

§11 WARUNKI TECHNICZNE DOTYCZĄCE SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Organizator oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Organizator nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 2. W celu złożenia zamówienia, konieczne jest posiadanie przez Klienta:
  – aktualnej wersji przeglądarki internetowej wspieranej przez producenta z dostępem do Internetu (np. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome);
  – aktywnego konta poczty elektronicznej,
  – dostępu do sieci Internet.

§12 KONTO KLIENTA

 1. W związku z zawarciem umowy na prowadzenie zajęć zdalnych Organizator tworzy dla Klienta Konto w dzienniku elektronicznym KIVO, zwane dalej jako Konto/ Konto Klienta, gdzie udostępnia wszystkie umowy/regulamin, harmonogram oraz generuje linki do spotkań na wybranym komunikatorze. Umowa na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika jest zawarta na czas trwania realizacji umowy. Po zakończeniu umowy dostęp do Konta jest wyłączany.
 2. Klient nie może udostępniać Konta osobom trzecim lub posiadać kilku Kont.
 3. Organizator przesyła na wskazany przez Klienta adres e-mailowy informacje dotyczące Konta. 
 4. Klient może zgłosić żądanie usunięcia Konta Użytkownika e-mailowo lub w inny sposób przyjęty do komunikacji z Organizatorem z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia bez podania przyczyny.
 5. Usunięcie Konta może wiązać się z utratą dostępu lub trudnościami w korzystaniu z materiałów i treści udostępnionych w ramach Konta. 
 6. Organizator może wypowiedzieć umowę na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika:
  – z ważnych przyczyn z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia (dotyczy Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta); pod pojęciem ważnej przyczyny należy rozumieć w szczególności naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu lub przepisów prawnych, a także podejmowanie przez Klienta działań sprzecznych z dobrymi obyczajami;
  – bez podania przyczyny w trybie natychmiastowym (dotyczy Klienta, który nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta).

§13 SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Postanowienia wskazane w niniejszym paragrafie mają zastosowanie do Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Przedsiębiorcą, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
 3. Organizator ma prawo wypowiedzieć Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta umowę w trybie natychmiastowym. W tym celu Organizator przesyła Przedsiębiorcy na adres e-mailowy lub adres korespondencyjny oświadczenie w przedmiocie wypowiedzenia umowy. Przedsiębiorca zrzeka się jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

§ 14 SŁOWNIK POJĘĆ

 1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć:
  – Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy;
  – Klient – podmiot, który planuje zawrzeć umowę lub zawiera umowę na Zajęcia z Organizatorem, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zwana również Użytkownikiem;
  – Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową;
  – Zajęcia – zajęcia edukacyjne/usługa edukacyjna świadczona przez Organizatora na rzecz Klienta; 
  – Uczestnik – osoba fizyczna, która została wskazana przez Klienta jako osoba korzystająca z zajęć/usług edukacyjnych świadczonych przez Organizatora;
  – Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu;
  – Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że umowa ta nie posiada dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  – Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady współpracy Organizatora z Klientem/Uczestnikiem;
  – Platforma/strona internetowa – strona, na której prowadzona jest sprzedaż usług przez Organizatora;
  – Umowa – umowa zawarta między Organizatorem a Klientem.

§15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W czasie trwania siły wyższej, Strony umowy zwolnione będą od wszelkiej odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie, jeżeli tylko okoliczności zaistnienia siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w wykonaniu umowy. Powyższe ma zastosowanie również w okresie bezpośrednio poprzedzającym lub następującym bezpośrednio po wystąpieniu siły wyższej, jeżeli tylko we wskazanym okresie oddziaływanie siły wyższej będzie stanowiło przeszkodę w wykonaniu umowy.
 2. Przez „siłę wyższą” należy rozumieć zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym, całkowicie niezależne od woli i działania Stron, którego nie można było przewidzieć i niemożliwe było jego zapobieżenie, w szczególności takie zdarzenia jak: powódź, włamanie, wojna, akt terroru, wprowadzenie stanu wyjątkowego.
 3. Prawem właściwym jest prawo polskie; Sądem właściwym jest sąd polski z zastrz. ust. 4.
 4. W przypadku Klienta będącego konsumentem, postanowienia Regulaminu nie pozbawiają konsumenta ochrony przyznanej przez przepisy prawa państwa jego zwykłego pobytu, których nie da się wyłączyć na podstawie umowy. W przypadku gdy przepisy, które obowiązują w państwie konsumenta są dla niego bardziej korzystne, a przepisów tych nie można wyłączyć w drodze umowy, to znajdą one zastosowanie w umowie zawartej między Klientem a Organizatorem.
 5. Załącznik nr 1 do Regulaminu

KLAUZULA INFORMACYJNA

 Realizując obowiązek informacyjny wynikający z przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz przepisów RODO, poniżej przesyłamy  najważniejsze informacje:

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z RODO

Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych przez Organizatora znajdują się w Polityce prywatności: https://tiny.pl/w1z7f

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z USTAWY O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA

 1.  Publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z  zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych przez osoby nieuprawnione, dlatego należy stosować właściwe środki techniczne minimalizujące opisane zagrożenia, w szczególności programy antywirusowe i chroniące tożsamość. Organizator nie zwraca się z prośbą o udostępnienie jej w jakiejkolwiek formie Hasła. W ramach świadczonych usług, obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 
 2. Organizator odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, za niezgodność Produktów z Umową. Organizator odpowiada względem Klienta z tytułu rękojmi za wady, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (nie dotyczy usług). Do odpowiedzialności za należytą realizację Usług oraz w zakresie rękojmi mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Informujemy, że w przypadku zawarcia umowy na odległość lub poza siedzibą Organizatora, Klient który jest konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumentach w rozumieniu art. 3855 kodeksu cywilnego przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy z zastrzeżeniem ust. 5. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia, Klient informuje o tym wysyłając np. e-mail lub pismo na adres Organizatora (wzór: Odstępuję od umowy z dnia …). Do zachowania terminu ważne jest wysłanie informacji o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 4. Klientowi nie przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy w przypadku gdy Organizator wykonał usługę lub dostarczył e-produkt za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy; 
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Klientowi zwrócone zostaną wszystkie otrzymane płatności, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Organizator został poinformowany o odstąpieniu. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient/Uczestnik wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 
 6. Klient może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z umowy, wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy lub ma prawo; skorzystać z platformy ODR (http://ec.europa.eu/consumers/odr)