Skip to content
Menu

Cena tłumaczenia

Za tłumaczenia dla klientów indywidualnych ustalam indywidualną cenę  po uwzględnieniu:

  • kierunku tlumaczonego tekstu (tłumaczenie tekstu na  język niemiecki jest droższe)
  • rodzaju i stopnia trudności tekstu do przekładu. 
  • liczby stron tłumaczeniowych, czyli 1800 znaków w tekście zwykłym i 1125 znaków w tłumaczeniu poświadczonym dokumentu po przetłumaczeniu. 

Oznacza to, że strona tłumaczeniowa nie jest stroną fizyczną tekstu, jaką klient zleca tłumaczowi. 

  • jeżeli tekst zawiera terminologię specjalistyczną, stawki podwyższa się  o 25%
  • każdą rozpoczętą stronę liczy się jak całą.

Stawki za tłumaczenia poświadczone za tłumaczenia wykonywane na zlecenie sądu reguluje:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 października 2019 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego 

    Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1326) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz. U. poz. 131, z 2007 r. poz. 265 oraz z 2009 r. poz. 1746) wprowadza się następujące zmiany: 

  1. w § 2: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 „1. Stawki wynagrodzenia tłumacza przysięgłego za sporządzenie poświadczonego tłumaczenia wynoszą: 

     1) za stronę tłumaczenia na język polski: 

a) z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego – 34,50 zł, 
b) z innego języka europejskiego i z języka łacińskiego – 37,16 zł, 
c) z języka pozaeuropejskiego posługującego się alfabetem łacińskim – 45,11 zł, 
d) z języka pozaeuropejskiego posługującego się alfabetem niełacińskim lub ideogramami – 50,42 zł;

2) za stronę tłumaczenia z języka polskiego: 

a) na język angielski, niemiecki, francuski i rosyjski – 45,11 zł, 
b) na inny język europejski i na język łaciński – 53,07 zł, 
c) na język pozaeuropejski posługujący się alfabetem łacińskim – 61,04 zł, 
d) na język pozaeuropejski posługujący się alfabetem niełacińskim lub ideogramami – 74,31 zł.”, 

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Wynagrodzenie za sporządzenie dodatkowych egzemplarzy poświadczonych tłumaczeń wynosi 50 gr za każdą dodatkową stronę tłumaczenia.”; 

2) w § 6: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wynagrodzenie za tłumaczenie ustne za każdą rozpoczętą godzinę obecności tłumacza wynosi stawkę jak za stronę tłumaczenia określoną w § 2 ust. 1 pkt 2 i powiększoną o 30%, a w postępowaniu przyspieszonym o 100%.”, 
b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Wynagrodzenie za tłumaczenie ustne, o którym mowa w ust. 1, wykonywane w porze nocnej w rozumieniu art. 1517 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495), niedzielę lub święto, powiększa się o 20%.”. 
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

                                                                      Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro 

Zobacz też:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *