Skip to content
Menu

Proszę Pani, a ja i tak nie będę zdawał matury… Ale może będziesz chciał zdać Goethe – Zertifikat B1 lub B2?

Uczniom w szkole średniej w ostatniej klasie, kiedy już wybiorą przedmioty maturalne, trudno jest znaleźć motywację do nauki drugiego języka obcego. Przeciążenie przygotowaniami do matury sprawia, że szukają pewnych  dróg, w jaki to sposób można by  było skrócić czas poświęcony na naukę innych niematuralnych przedmiotów. Dlatego stwierdzenie z tytułu słyszę niezmiernie często i robi mi się żal tego poziomu wiedzy i możliwości niektórych uczniów, po których żaden ślad już nie zostanie. Zadaję więc pytanie o certyfikat B1, a jeszcze częściej o B2, który daje osobie, która ukończyła 16 rok życia całkiem sporo możliwości.

Potwierdza on zaawansowaną znajomość języka i odpowiada 4 poziomowi kompetencji w 6-stopniowej skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Certyfikat na poziomie B2 uprawnia do podjęcia studiów w Niemczech na większości uczelni (chociaż to może zależeć od wymagań uczelni, niektóre wymagają poziomu C1) i potwierdza zaawansowaną znajomość języka przy poszukiwaniu pracy. 

Pamiętaj jednak, że formuła tego egzaminu uległa zmianie po roku 2019, co jest ważne, kiedy będziesz kupował pozycje przygotowujące cię  do zdawania tego egzaminu. Poniżej zebrałam kilka informacji na  temat struktury i typu zadań na tym egzaminie.

* Egzamin składa się z części pismnej i części ustnej (w opisie egzaminu mówi się o 4 modułach, z których każdy można zdawać oddzielnie, tzn. w innych terminach)

CZĘŚĆ PISEMNA

(jeśli zdajesz je tego samego dnia) trwa 180 minut i są to kolejno:

 I. Czytanie – 65 minut

Do przeczytania jest 5 tekstów. Typy zadań są często zbliżone do tych typu maturalnego:

 1. dopasowania, np. pewnych zdań do wypowiedzi osób, przy czym do niektórych pasuje więcej niż jedno zdanie. 
 2. uzupełnianie tekstu usuniętymi fragmentami, przy czym fragmentów jest o 2 więcej niż luk w tekście. 
 3. wielokrotny wybór, czyli wybór a,b,c
 4. dopasowania opinii do nagłówków,  przy czym opinii jest o jedną więcej
 5. dopasowanie nagłówków do fragmentów tekstu, przy czym niektóre z nich  nie pasują nigdzie. 

Podczas czytania zdający powinien rozumieć zdanie, opinię, informacje, punkt widzenia oraz reguły i instrukcje. Problemem dla zdającego może być fakt, że 2 teksty mają formę artykułu naukowego i mogą zawierać słownictwo specjalistyczne, a zadanie ostatnie zawsze jest regulaminem, przedstawiającym pewne zasady lub przepisy, co też wymaga znajomości pewnych specjalistycznych pojęć. Oznacza to, że teksty na tym poziomie wykraczają poza słownictwo używane w sytuacjach życia codziennego, co ma miejsce podczas egzaminu na B1. 

Liczba punktów możliwych do uzyskania w module czytanie: 30

II. Słuchanie – 40 minut

 1. prawda/fałsz lub wielokrotny wybór  do 5 tekstów typu rozmowa/dialog/wywiad. UWAGA:  Zdający słucha tekstu tylko 1 raz. 
 2. wielokrotny wybór: a,b,c do tekstu ciągłego o charakterze naukowym. Zdający słucha tekstu 2 razy. 
 3. dopasowanie – Kto to mówi? –  Zdający słucha rozmowy 1 raz.
 4. wielokrotny wybór: a,b,c  do tekstu o charakterze naukowym, np. Wykładu. Zdający słucha 2 razy.

Liczba punktów możliwych do uzyskania w module słuchanie: 30

III. Pisanie – 75 minut

Zdający ma do napisania 2 teksty.

 1. wypowiedź na forum z rozwinięciem informacji z polecenia oraz zachowaniem formy, tzn. wstępu, rozwinięcia i zakończenia. (określone minimum słów: 150)
 2. oficjalna wiadomość/reakcja na pewną sytuację np. do szefa (określone minimum słów: 100) Liczba punktów możliwych do uzyskania w module pisanie: 100

CZĘŚĆ USTNA  (15 minut)

Egzamin ustny składa się z 2 zadań. Na sali jest obecnych  2 zdających.

 1. Zdający otrzymuje 2 tematy. Przygotowuje się do prezentacji – wykładu przed publicznością jednego wybranego przez siebie tematu.
  Jego wypowiedź ma trwać ok.4 minut, po czym 2 zdający i egzaminator zadają mu pytania do tej wypowiedzi. Potem temat prezentuje drugi zdający. W sumie ta część trwa około 8 minut.     
 2. Dyskusja na pewien temat przez ok. 5 minut, podczas której obydwaj zdający wymieniają się argumentami i wyrażają swoje zdanie. 

Liczba punktów możliwych do uzyskania w module słuchanie: 100 (44 punkty za zadanie 1, 40 punktów za zadanie 2 i 16 za wymowę i intonację podczas całej części ustnej).

Egzamin  uważa się za zdany, kiedy zdający uzyska minimum 60 % za każdy moduł. 

Zobacz też:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *