Skip to content
Menu

Po co tłumaczowi pieczęć?

Metalowa, tłoczona, okrągła pieczęć jest niezbędna tłumaczowi do poświadczenia tłumaczonych dokumentów. Podstawowe informacje o pieczęci tłumacza przysięgłego, jej poprawnym użyciu, ochronie i odpowiedzialnści za przechowywanie zawierają § 67 i § 68 “Kodeksu zawodowego tłumacza przysięgłego” wydany przez Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, Warszawa 2018.

Warunkiem uzyskania pieczęci jest zdanie odpowiedniego egzaminu w Ministerstwie Sprawiedliwości i wpis na listę tłumaczy przysięgłych. Dopiero wtedy tłumacz składa wniosek (osobiście, listownie lub elektronicznie) do Ministra Sprawiedliwości o wydanie pieczęci, po czym ten zamawia ją w Mennicy Państwowej. Na wyrobienie pieczęci trzeba poczekać około 4-7 tygodni. Mennica przesyła pieczęć bezpośrednio tłumaczowi wraz z rachunkiem do zapłaty w wysokości ok. 360 zł. Zanim tłumacz zacznie używać pieczęci, zobowiązany jest do złożenia jej odcisku oraz wzoru podpisu ministrowi sprawiedliwości, ministrowi spraw wewnętrznych oraz wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania.

Wydana tłumaczowi pieczęć zawiera jego indywidualne dane: imię i nazwisko, język, w zakresie którego posiada uprawnienia do sporządzania dokumentów poświadczonych oraz numer uprawnień, pod którym jest wpisany na listę tłumaczy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Tłumacz posługuje się jedną pieczęcią. Kodeks tłumacza mówi, że używanie innych pieczęci okrągłych wykonanych na prywatne zamówienie tłumacza i na wzór pieczęci okrągłej tłumacza przysięgłego w celu opatrywania pieczęcią tłumaczeń poświadczonych, w języku polskim bądź obcym, nie jest zgodne z prawem.

Pieczęć podlega specjalnej ochronie zgodnie z przepisami o pieczęciach państwowych. Oznacza to , że pieczęć należy przechowywać w sposób chroniący ją przed dostępem osób trzecich. Nie wolno jej udostępniać osobom nieuprawnionym oraz wykonywać odcisków pieczęci przyłożonych in blanco.

W sytuacji zmiany danych osobowych na pieczęci, np. przy zmianie nazwiska lub zniszczenia pieczęci, tłumacz składa wniosek o wydanie nowej. Starą pieczęć należy niezwłocznie zwrócić Ministrowi Sprawiedliwości.

Zobacz też:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *